GDPR

Škola dodržuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Ke stažení: souhlas žáka (zák. zástupce) se zpracováním osobních údajů

 

Informace k samotestování žáků na COVID-19

Informace ke správě osobních údajů vzhledem k testování na COVID-19 naleznete v přiloženém souboru

 

Základní informace o ochraně osobních údajů pro žáka nebo zákonné zástupce žáka

Obecné nařízení

 • Obecné nařízení na ochranu osobních údajů – GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.

 • Cílem je hájit práva žáků a zákonných zástupců žáků proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji a dát jim tak větší kontrolu nad těmito osobními údaji.

  Důvody zpracování osobních údajů

  Osobní údaje škola zpracovává pouze:

 • na základě právního předpisu nebo

 • na základě žáků nebo zákonných zástupců žáků.

  Podepsání souhlasu

  Škola předloží žákům nebo zákonným zástupcům žáků prohlášení o informovaném souhlasu, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů nad rozsah zákona.

  Práva žáků a zákonných zástupců žáků

  Právo na to být informován o zpracování osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a to v případě, že subjekt údajů poskytne informace o osobních údajích a informace o změnách v těchto údajích podle právního předpisu (např. § 22 a § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon), kde má za povinnost informovat školu o všech skutečnostech, které mají přispět k řádnému průběhu vzdělávání a školských služeb.

 • Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.

 • Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

 • Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy (správce) rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 • Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci agend školy, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na statutárního zástupce.

 • Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci.

 • Pověřenec je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech.

 • Pověřenec spolupracuje s dozorovým úřadem.

 • Odpovědnost za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je výhradně samotný správce.

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

  Národní platforma pro GDPR z.s., pověřenou osobou je Mgr. Jiří Kalach


Zabezpečení osobních údajů

Další právní normy zabývající se ochranou osobních údajů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • Uložení dokumentů podle zákon č. 499/2004 Sb. Zákona o archivnictví a spisové službě.

 • Vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole.

 • Stanovení odpovědnosti zaměstnancům, kteří vedou školní matriku, třídní knihu, katalogový list žáka, dokumentaci výchovného poradenství.

 • Shromažďování pouze nezbytných osobních údajů.

 • Zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

 • Neposkytovat osobní údaje osobám mimo proces vzdělávání.

 • Interní dokumenty školy obsahují pravidla o ochraně osobních údajů.

 • Škola má stanoven účel a způsob provozování kamerového systému.

 • Ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

  Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme správně, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem:  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (Ústředna), Elektronická podatelna (zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu) E-mail: posta@uoou.cz; Datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: https://www.uoou.cz