Formuláře

Žádosti jsou vyřizovány ve stanovené lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti.
  • přihláška ke stravování a vstupu - středisko Resslova
  • žádost vydání stejnopisu vysvědčení
    Součástí žádosti o stejnopis vysvědčení vydaného naší školou je poplatek ve výši 100 Kč, který lze uhradit v hotovosti nebo převodem na účet č. 38235411/0100, variabilní symbol: 111, do poznámky pro příjemce uveďte: jméno a příjmení žadatele. Platba musí být uhrazena předem! Informaci o způsobu platby a převzetí uveďte na žádosti. Žádost musí být doručena osobně, poštou nebo datovou zprávou.